Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.06.2016 19:14 - ЗА РАЗКАЗА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ "ЕМИН АГА..."
Автор: planinitenabulgaria Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1752 Коментари: 9 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 

    Всякакви глупости се поместват в нетовете, убеден съм, че това е случайно. Лошото е, че точно такива неща се „посещават”, а стойностни постинги съвсем не привличат сърфиращите, които търсят нещо пиперливо, не правещо никакъв смисъл. И се изтепват да го накоментирват или да се изкоментирват под него.

    Прилагам доказателство:

    В последния ми постинг съм поместил разказа на Николай Хайтов за Емин Ага Кърджалията, който той на времето публикува в книгата си Родопски властелини. Написаното от него не е точно разказ, то е резултат от много труд от негова страна, който той оформя много силно и увлекатлелно. Словоредът му е малко различен от съвременния, но това го прави още по-въздействащ, ползва термини от миналото, с което ни приближава до времето, когато са се случили тези страшни събития в Османската империя. Те са засегнали със страшна сила България и променят живота в страната ни. Който прочете внимателно разказа на Николай Хайтов ще разбере как. Посочени са и взаимовръзките, за да се разрази тогава тази страшна престъпност, от която е искала да се възползва империята, но в един момент тя вече е наясно, че престъпността ще разруши самата нея. Описани са и различните престъпници - защо те са станали такива, на какви качества трябвало да отговарят. Този разказ на Николай Хайтов е един от най-силните му като послание спрямо нас. Чрез него той ни предупреждава да внимаваме да не се повтори това, организирана престъпност да вилнее над страната и да бъде ортак на правителството. Посочени са много примери на големи престъпници, осъдени от правосъдната система на империята и веднага освободени, след което те става още по-жестоки и ненаситни при грабежите си. Опит за повторение на организирана престъпност у нас е имало на два пъти, веднага след Освобождението и после след ПСВ.  Само че на престъпниците не им провървяло, обесвали са ги по дървета и телеграфни стълбове и са ги оставяли дълго така с надписи по тях:

    Ако и вие крадете, ще завършите по същия начин!

    Това е ставало съгласно един Закон, който тогава е бил нужен, ето какъв:

 

              ЗАКОНЪ за изтребление на разбойниците

Утвърденъ съ Указъ № 721 отъ 7.12.1922 г., обн., ДВ, бр. 205 от 12.12.1922 г.

Чл. 1. Разбойникъ се счита онзи, който по навикъ или занаятъ самъ или съ други лица извършва грабежъ, насилие или убийство съ цель за ограбване.

Чл. 2. Изтреблението на разбойниците въ околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийскиятъ началникъ може да образува потери, съ които да ги преследва. Въ всяко населено място където се забележатъ разбойници, кмета веднага назначава потера за преследването имъ и донася на околийския началникъ.

Чл. 3. За началници на потерите ще се назначаватъ лица, каквито околийския началникъ намери за добре.

Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение отъ общия кредитъ, който се отпуска за изтребление разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава отъ Министра на вътрешните работи.

Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойникъ, получава награда отъ 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва бъде убито, семейството му получава до 50.000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда до 20.000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно.

Наградите се отпускатъ съ заповедь отъ Министра на вътрешните работи.

Чл. 6. Околийскиятъ началникъ или началника на потерата се разпорежда до общинската власть за храненето на потерите отъ самото местно население, дето това е най удобно за потерата. То е длъжно да имъ дава и квартири когато това се намери за нуждно.

Чл. 7. Ако някое лице, посочено отъ общинската власть за членъ въ потера, искана отъ околийския началникъ умишлено откаже да участвува въ нея или като участникъ въ нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му отъ началника, наказва се съ тъмниченъ затворъ до 1 година. Съ същото наказание се наказватъ и ония административни и общински власти, които умишлено не изпълнятъ постановленията на настоящия законъ.

Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нуждно, специални лица агенти за преследване разбойниците, които агенти могатъ да бъдатъ изпращани въ разпореждане на околийските началници въ борбата имъ съ разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щатъ изработенъ отъ Министра на вътрешните работи, одобренъ отъ Министерския съветъ.

Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно съ другата въоръжена сила, преследватъ разбойниците. Като общъ началникъ на тая сила въ окръга е окръжния управитель, а въ околията ­ околийския началникъ.

Чл. 10. За разбойници се обявяватъ и ония лица, за които полицията, възъ основа на събрани доказателства донася на надлежния областенъ съдъ, че те са извършили разбойничества.

Съдътъ на другия день следъ получаване полицейското донесение, прави публикация въ най-близкия местенъ вестникъ и съобщения до всички общини на околията, където е местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойникъ, и ако въ двадесеть-дневенъ срокъ никой отъ роднините или познатите на това лице не установятъ къде се намира, съда го обявява за разбойникъ и обнародва това въ “Държавенъ вестникъ”.

Чл. 11. Заловените разбойници се съдятъ отъ областния съдъ въ околийския центъръ, въ района на който са заловени, въ 7-дневенъ срокъ отъ залавянето имъ по закона за углавното съдопроизводство (чл. чл. 649-656).

Съдътъ веднага съ пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото.

Забележка: Всички власти са длъжни да даватъ

най-голяма спешность на разпоредбите на съда.

Чл. 12. Осъдениятъ на смърть разбойникъ се обесва на публично място въ центъра на околията.

Чл. 13. *) Осъждатъ се на повече отъ 5 години строгъ тъмниченъ затворъ, или на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, онези лица, които като узнаятъ положението и качествата на разбойниците, имъ ставатъ укриватели безъ да са били принудени за това съ насилие.

...) Чл. 13 отъ закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася за дела за грабежи се отменява съгласно § 3 отъ закона за допълнение на някой отъ наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи ­ обнародванъ въ “Държавенъ вестникъ” брой 264 отъ 23 февруарий 1922 година.

Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намиратъ разбойниците и не донесе веднага на властьта, се наказва съ тъмниченъ затворъ до 1 година.

Чл. 15. Настоящиятъ законъ отменя всичките закони, които му противоречатъ.

 

       След този Закон прилагам линкове от петте части на разказа на Николай Хайтов, тъй като начинът, по който го поместих не е много удобен при четенето му. Преди да поместя линковете напомням за последните думи на Хайтов:

    Тоя живот, дето го живееме, хич не ми се живее. Отивам си със кеф!

 

http://planinitenabulgaria.blog.bg/history/2016/06/05/emin-aga-baltaly-1.1456081

 

http://planinitenabulgaria.blog.bg/history/2016/06/05/emin-aga-baltaly-2.1456080

 

http://planinitenabulgaria.blog.bg/history/2016/06/05/emin-aga-baltaly-3.1456078

 

http://planinitenabulgaria.blog.bg/history/2016/06/05/emin-aga-baltaly-4.1456076

 

http://planinitenabulgaria.blog.bg/history/2016/06/05/emin-aga-baltaly-5.1456075

 

      Настоящият постинг помествам като пример за тип постинги, които почти не се четат. С малки изключения, в които включвам загрижените за бъдещето на България и хората, съхранили ценностната си система.

 

 

 

    
Гласувай:
8Следващ постинг
Предишен постинг

1. tota - СТАМБОЛОВИЯ ЗАКОН ЗА ИЗТРЕБЛЕНИЕ НА РАЗБОЙНИЧЕСТВОТО -1887
06.06.2016 23:53
ЗАКОН ЗА ИЗТРЕБЛЕНИЕ НА РАЗБОЙНИЧЕСТВОТО - 1887

Чл. 1. В околиите, дето се появяват разбойници, ако полицейската стража е недостатъчна за истреблението им, Министрът на Вътрешните Дела, по представление на надлежния окръжен управител разрешава да се образуват особни потери.
Чл. 2. За да се приеме някой за потераджия освен условията, които се изискват за полицейски стражар, трябва: 1) да е запознат добре с местността дето върлуват разбойници и 2) да е препоръчан от общинското управление за честен и неустрашим. Потераджиите се зачисляват и уволняват от окр. управител по представление от надлежния окол. началник.
Чл. 3. На потераджиите за всичко време, през което служат, се плаща от държа¬вата в месец по 65 лева на пешите, и 90 лева на конните. Оръжие и форменни дрехи им се дават тоже от държавата.
Чл. 4. Потерите се намират под командата на околийския началник, или определените от него стражаре. В случай на нужда потерята може да поиска помощ от най-близките общински власти, а така също и да минува в друга околия. Общинските власти са длъжни да дават поисканата от потерата помощ незабавно и не по-малко от 10 души на всеки 100 къщи. За въоръжение на назначените от общинските власти за помощ на потерите лица своевременно се отпущат по распорежданието и усмот¬рението на Министра на Вътрешните Дела нуждното число пушки и патрони от пра¬вителствените складове.
Чл. 5. В околии, на които началниците нямат помощници, Министрът на Вътрешните Дела, по представление на окръжния управител, назначава по един приет аз
специално по преследвание разбойниците. Разноските по съдържанието на така назначените пристави се покриват от кредитът за полицейската стража.
Чл. 6. Потерите нямат право да земат от населението нищо безплатно, обаче ползуват се с правата предвидени в чл. 29 от „устава за полицейската стража".
Чл. 7. Всеки потераджия се снабдява от околийския началник със свидетелство, с което удостоверява личността и длъжността му.
Чл. 8. Ако някой потераджия осакатее или умре при испълнение на служебните си обязаности, нему или на семейството му се дава инвалидна пенсия, съгласно със закона за инвалидното съдържание от 25 ноември 1880 година.
Забележка: Ако при испълнение на служебни обязаности се повреди или убие ко¬ня на потераджията, стойността му се плаща от държавното сокровище.
Чл. 9. Всеки потераджия, който убие или улови жив някой разбойник, получава според важността на разбойника и степента на подвига от 50 до 500 лева награда, ко¬ято се отпуща с приказ от Министра на Вътрешните Дела.
Чл. 10. Чиновниците от полицията, а така също и потерите, за които се докаже, че с немарливостта си или с неземание своевременното нуждните мерки, дали са възможност на разбойниците да избягат и да се крият, отчисляват се и се дават под съд за наказание със затвор от 6 месеца до 3 години.
Чл. 11. Ако някое село, махла, или колиба укрива разбойници, или отказва своевременното даване на предвидената в чл. 4 от настоящия закон помощ, подлага се на екзекуция по решение от Министерския Съвет. Постановлението на съвета тряб¬ва да бъде мотивирано и да се обнародва в „Държавен Вестник". В него се определя, в какво ще състои и колко денье ще трае екзекуцията.
Чл. 12. Министрът на Вътрешните Дела може да забрани прибиваването на ов¬чари, бичкиджии и други хора в гористите места, дето върлуват разбойници, а също и да преселява в селата ония колибари, които се подозряват в укривание разбойници, както и съмнителните роднини на последните. Той може да забрани на подозреваемите в разбойничество приселници да се заселяват в пограничните околии и да заселява във вътрешността на държавата преселенците, чието прибивавание по граница¬та е вредно за обществената безопасност.
Чл. 13. Разбойниците, укривателите и съучастниците им, както и всички лица, които с оръжие в ръка би си позволили да произвеждат или би произвели бунт сре¬щу държавата се съдят от полевите-военни съдилища.
Чл. 14. Временните мерки за прекращение разбойничеството от 29 септемврий 1883 год. се отменяват.
Горния закон се вотира и прие в настоящата му форма от У-то обикновено На¬родно събрание в XXVII му заседание от 1 декемврий 1887 год.
ДВ, № 146, 24 дек. 1887.
Автор DARIN MALCHEV DONCHEV в 1:21
http://museau3.blogspot/2007/06/1887.html
цитирай
2. planinitenabulgaria - Благодаря за прекрасното допълнение към постинга ми.
07.06.2016 09:10
Така той стана още по-актуален към днешна дата. Дано да го посетят някои от тези, които трябва да се размислят за положението в страната ни днес, защото то доста напомня на периода 1793/1813. Липсва обаче приемственост - законите след Освобождението и след ПСВ срещу престъпниците. А престъпници днес - дал Господ. Един милион млади мъже между 20 и 40 години са безработни, но не търсят работа и живеят добре, а някои много добре. Имат джипове или лимузини за стотици хиляди и непрестанно пътуват, а когато не пътуват са на телефоните си. От къде ли са "спечелили" тези пари, след като не се трудят, не внасят данъци в държавата, но никой не се интересува какво правят.
Идвам си от турски регион в България, където най-голямото презрение към някой турчин е останалите да кажат за него: Той не стяга! Това означава мързелив, не работи, съселяните му го презират. А сред нас тези хора се дават за пример като успели в живота, към този начин на живот се стремят вървящите след тях. Аз пък гледам на тях като на контигент на престъпността в България, която явно има връзки с тези, които трябва да осветлят делата им, но вероятно имат някакави мотиви да не ги закачат. Може би знакови мотиви, съществуващи откакто древните гърци измислиха паричните знаци. Заради тия тъпи знаци днес наричаме и част от делата в съда знакови.
Още веднаж благодаря за прекрасното допълнение на постинга ми!
Поздрави!
цитирай
3. planinitenabulgaria - Да напиша и аз един коментар към собствения си постинг:
07.06.2016 09:19
Член 9. от Стамболовия закон:
Всеки потераджия, който убие или улови жив някой разбойник получава според важността на разбойника и степента на подвига от 50 до 500 лв. награда, която се опуща с приказ от Министъра на вътрешните дела.

Днес този закон е малко променен. Ако влезе в дома ти разбойник и го убиеш, отиваш за цял живот в затвора на основание несъразмерна защита. Втора промяна: Ако в дома ти влезе ром и открадне животно или вещи на стойност под 200 лв. не му се повдига обвинение. При съставяне на протокол в полицията няма нито една коза, овца или прасе, оценени над 200 лв. И той утре идва отново...
цитирай
4. batogo - !!!:))) Поздравления за постинга!
07.06.2016 10:04
В момента нашето законодателство е манна небесна за престъпниците и мор за почтените граждани. А трябва да е обратното, както е в Стамболовия закон!
цитирай
5. zzz65 - Член 9. от Стамболовия закон: ...
07.06.2016 10:55
planinitenabulgaria написа:
Член 9. от Стамболовия закон:
Всеки потераджия, който убие или улови жив някой разбойник получава според важността на разбойника и степента на подвига от 50 до 500 лв. награда, която се опуща с приказ от Министъра на вътрешните дела.

Днес този закон е малко променен. Ако влезе в дома ти разбойник и го убиеш, отиваш за цял живот в затвора на основание несъразмерна защита. Втора промяна: Ако в дома ти влезе ром и открадне животно или вещи на стойност под 200 лв. не му се повдига обвинение. При съставяне на протокол в полицията няма нито една коза, овца или прасе, оценени над 200 лв. И той утре идва отново...

но ако откраднеш от магазин един хляб те арестуват и глобяват солено ...въпросът в законодателството е от кого крадеш ...богатия дава пари на партиите и той е защитен и има привилегии ...макар този закон с привилегии противоречи на конституцията .всеки има равни права казва конституцията . къде са равните права на бедния който се краде и богатия ?
цитирай
6. planinitenabulgaria - Така е защото държавата ни в момента е та ниво на мислене
07.06.2016 12:32
batogo написа:
В момента нашето законодателство е манна небесна за престъпниците и мор за почтените граждани. А трябва да е обратното, както е в Стамболовия закон!


както султаната по средата между годините 1793 - 1813....
цитирай
7. planinitenabulgaria - Мисленето ни още носи рождените петна на марксизЪма:
07.06.2016 12:38
zzz65 написа:
planinitenabulgaria написа:
Член 9. от Стамболовия закон:
Всеки потераджия, който убие или улови жив някой разбойник получава според важността на разбойника и степента на подвига от 50 до 500 лв. награда, която се опуща с приказ от Министъра на вътрешните дела.

Днес този закон е малко променен. Ако влезе в дома ти разбойник и го убиеш, отиваш за цял живот в затвора на основание несъразмерна защита. Втора промяна: Ако в дома ти влезе ром и открадне животно или вещи на стойност под 200 лв. не му се повдига обвинение. При съставяне на протокол в полицията няма нито една коза, овца или прасе, оценени над 200 лв. И той утре идва отново...

но ако откраднеш от магазин един хляб те арестуват и глобяват солено ...въпросът в законодателството е от кого крадеш ...богатия дава пари на партиите и той е защитен и има привилегии ...макар този закон с привилегии противоречи на конституцията .всеки има равни права казва конституцията . къде са равните права на бедния който се краде и богатия ?


От богатите ще се взема според възможностите им, на бедните ще се дава според нуждите им. Пример:
Един човек има хубава къща, значи е богат. Отива в къщата му един неграмотен, многодетен, социално слаб български гражданини му открадва батериите от чешмите, джиците. Беден е, гладен е, затова. Човекът не може без батерии и без ток, оправя си повредите. Само че на отстранените повреди българският гражданин гледа като на наново заредена му хранилка, следва поредна кражба. Така се преразпределя дохода справедливо между всички...
Това е в основата и на законодателството ни.
цитирай
8. zzz65 - мислиш ли че наличието на батерии на ...
07.06.2016 19:05
мислиш ли че наличието на батерии на чешмите говори за богат човек? това че имаш прасенце и кокошка богат ли си ? краде се най вече от бедните и възрастни хора ..
цитирай
9. litatru - Здравейте!
07.06.2016 19:14
Радвам се, че Ви открих, защото ни предлагате интересни неща от и за живота.
Рядко влизам в блог.бг, защото съм много заета, но при всяка възможност ще чета творбите Ви с удоволствие.
С уважение - Литатру!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: planinitenabulgaria
Категория: Туризъм
Прочетен: 10411735
Постинги: 4158
Коментари: 10116
Гласове: 17386
Архив
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031